Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Projekter

KF har løbende faglige projekter søgt og støttet af Kvægafgiftsfonden. Nedenfor ses information om de aktuelle projekter.

Projekter bevilliget til gennemførsel i 2016

Titel

Formål

Beløb

Øget afsætning af konventionelt og økologisk okse- og kalvekød i Danmark

Projektet understøtter en øget afsætning af såvel konventionelt som økologisk okse- og kalvekød ved målrettet kommunikationsindsats på tre indsatsområder:

1. BtB – indsatsen sigter mod at fastholde og forbedre oksekødets præference og profil blandt BtB-målgruppen (detail og foodservice).

2. Forbrugerkommunikation – skal sikre faglig og saglig information til forbrugerne inden for de emner, der optager den moderne forbruger. Samtidig leveres brugbare tips og tricks, så forbrugeren opnår det bedst mulige resultat med kødet. Kommunikationen foregår online såvel som fysisk/face to face. Kommunikationen er basseret på faktuelle indsigter (analyser og forskning).

3. Faglige markedsaktører – fokuserer på kommunikation om sundheds-, ernæringsmæssige og kulinariske kvaliteter ved oksekødet til faglige markedsaktører, ernæringsprofessionelle, fagfolk, forskere, patientforeninger og mv.
2.175 t.kr.
Markedsinformation og statistik
Projektets hovedformål er at rådgive oksekødssektoren via øget markedsindsigt. Det danner grundlag for at træffe beslutninger af strategisk og markedsmæssig betydning, som kan øge afsætningen af oksekød både i Danmark og på eksportmarkederne.
1.500 t.kr.
International afsætning af oksekød - tredjelande

Projektets formål er derfor at styrke og/eller forbedre oksekødssektorens generelle position på de internationale kødmarkeder via afsætningsfremmende aktiviteter samt med fokusering på konkurrencebilledet på de internationale markeder.

Målet er at sikre den størst mulige markedsadgang på attraktive markeder for okse- og kalvekød med særlig fokus på udvalgte lande i Asien (primært Japan, Kina, Vietnam, Sydkorea og Thailand), sekundært arbejdes med eksisterende tredjelandsmarkedet i ex-Sovjetunionen.

1.650 t. kr.

International afsætning af oksekød - Sverige

Aktiviteterne er primært målrettet detailhandlen ud fra en vurdering af dette segments konkrete indflydelse på kødets afsætning i Sverige. Sekundært bearbejdes foodservice og forarbejdningsindustrien.

Kommunikationen omfatter parametrene dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sporbarhed og kvalitet samt hermed relaterede emner, sekundært bæredygtighed. De valgte parametre er valgt på baggrund af en Landbrug & Fødevarer-analyse om målgruppernes indkøbskriterier på markedet og på baggrund af de interesser, der er særlig fokus på i sektor-virksomhedernes og Landbrug & Fødevarers dialog med brancheaktører på det svenske marked.

370 t.kr.
Øget afsætning af økologisk okse- og kalvekød i Danmark
At øge afsætningen af økologiske okse- og kalvekødsprodukter til detailsektoren og grossister i Danmark som de prioriterede salgskanaler.

Kommunikationen og aktiviteterne bidrager til at ændre af detail- og grossist sektorens indkøbskriterier og dermed en øget afsætning af økologiske fødevarer og økologisk okse- og kalvekød.
100 t.kr.
Styrket Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse

Projektet bygger videre på en indsats, der har kørt siden 2012 med formålet at øge samspillet imellem erhverv, GTS og videninstitutioner på kødområdet og relaterede brancher for derved at styrke og initiere innovation og forskning på kødområdet til gavn for erhvervets konkurrenceevne. Desuden styrkes de kødfaglige universitetsuddannelser, kødbranchen brandes på universiteterne og der rekrutteres flere studerende for dermed at øge rekrutteringsgrundlaget til erhverv og videninstitutioner.

75 t.kr.
Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

Projektets formål er, at sikre oksekødssektoren kontinuerlig adgang til et velfungerende beredskab med hensyn til veterinære- og fødevaresikkerhedsmæssige problematikker.

Projektet aktiviteter er faglig-teknisk støtte til branchen vedrørende den veterinære indsats på slagterierne, så det sikres at branchen fastholder og udvikler det nuværende høje niveau for så vidt angår fødevaresikkerhed og veterinære aspekter.

4.925 t.kr.
Overvågning via slagtedata
Hovedformålet er sygdomsforebyggelse. Dette sker ved at opsamle og registrere slagtedata og herved oparbejde et beredskab, som er forebyggende i forbindelse med sygdomsudbrud.
875 t.kr.

Oksekøds miljømæssige bæredygtighed – kommunikation af resultater

Bevillingen til projekt for 2015 består af to hovedaktiviteter hhv. en temadag med formidling af resultater for branchen samt formidling via medierne. Den mediemæssige formidling er gennemført med pressemeddelelser, diverse artikler i fagblade, på hjemmesider og i FoodCulture samt med indslag i DR/P1.

 60 t.kr.
 

 

Projekter bevilliget til gennemførsel i 2015

Titel

Formål

Beløb

Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

Projektets formål er at sikre oksekødssektoren adgang til viden og et velfungerende beredskab med hensyn til veterinære- og fødevaresikkerhedsmæssige aspekter gennem indsamling og formidling af faglig-teknisk viden til oksekødssektorens aktører

3.700 t.kr.

Styrket afsætning af okse- og kalvekød i Danmark

Projektet har til formål at øge afsætningen af såvel konventionelt som økologisk okse- og kalvekød igennem kommunikation med BtB målgruppen, faglige markedsaktører og forbrugere

1.750 t.Kr.

Markedsinformation og statistik

Projektets formål er, via øget markedsindsigt, at rådgive oksekødssektoren i forhold til at træffe kvalificerede beslutninger af strategisk og markedsmæssig betydning, som kan øge afsætningen af oksekød både i Danmark og på eksportmarkederne. Se nyhedsbreve her.

1.500 t.Kr.

International afsætning af oksekød

Projektets formål er at styrke og/eller forbedre oksekødssektorens generelle position på de internationale kødmarkeder via afsætningsfremmende aktiviteter samt med fokusering på konkurrencebilledet på de internationale markeder.

Målet er at sikre den størst mulige markedsadgang både på attraktive nye markeder og på eksisterende tredjelandsmarkeder.

Se UECBV's hjemmeside her.

1.650 t.Kr.

Overvågning via slagtedata             

Projektets formål er sygdomsforebyggelse gennem opsamling og registrering af slagtedata og herved oparbejdelse af et beredskab, som er forebyggende i forbindelse med sygdomsudbrud.

885 t.Kr.

Driver-analyse og branche workshops

Projektet understøtter en øget afsætning af såvel konventionelt som økologisk okse- og kalvekød i Danmark og hænger dermed tæt sammen med projektet for styrket afsætning af okse- og kalvekød i Danmark.

Driver-analyse gennemføres med det formål at undersøge, hvilke parametre, der særligt er med til at skabe holdninger hos forbrugeren om okse- og kalvekød.

450 t.Kr

International afsætning – Sverige

Projektets Formål er at understøtte afsætningen af konventionelt og økologisk okse- og kalvekød på det svenske BtB-marked samt at fastholde hhv. udbygge produktets præference blandt målgrupperne på markedet.

300 t.Kr.

Veterinært og fødevaresikkerhedsmæssigt udviklingsprojekt

Projektets formål er, at sikre et samlet videns grundlag i relation til egenkontrol, hygiejne og proces samt kødkontrol således, at der opnås høj grad af fødevaresikkerhed, bedst mulig sygdomsforebyggelse samtidig med optimal anvendelse af råvaregrundlaget

1.250 t.Kr.

Oksekøds miljømæssige bæredygtighed – kommunikation af resultater

KAF har i 2013 og 2014 støttet afdækning og analyse af oksekødets bæredygtighed – med fokus på miljø- og klimabelastning i dansk oksekødsproduktion. Bæredygtighed har fortsat stor bevågenhed i offentligheden og der vil derfor også i 2015 være behov for at kommunikere om og følge op på projektets resultater.

87 t.Kr.

Styrket forskning, innovation og uddannelse

Projektet har til formål at øge samspillet imellem erhverv, GTS og videninstitutioner på kreaturslagteriområdet og relaterede brancher for derved at styrke og initiere innovation og forskning på området til gavn for oksekødets konkurrenceevne.

50 t.Kr.

Projekter bevilliget til gennemførsel i 2014

Titel/Formål

Resultater

Beløb

Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

Projektet, som bygger på en flerårig indsat, har til formål er at sikre, at færrest mulige bliver syge af at spise kalve- og oksekød.

Projektet danner basis for vedligeholdelse af et højt dyresundheds- og fødevaresikkerhedsmæssigt stade i hele branchen. Desuden er projektet centralt for branchens arbejde på eksportmarkederne og leverer veterinærfaglige grundlag for afsætning af oksekød og oksekødsprodukter på en række vigtige eksportmarkeder.

Projektets resultater

Kreaturslagteriernes branchekode er løbende blevet opdateret og implementeret på den elektroniske platform. Desuden er branchekoden sideløbende blevet moderniseret og forventes udgivet i en elektronisk version 2.0 primo 2015.

I forbindelse med branchekodearbejdet er der afholdt 5 supportgruppemøder med branchen.

I forbindelse med markedsåbninger er der arbejdet med følgende:

 • Videndeling vedr. nye forhold i tredjelandenes eksportkrav, lovgivning etc.
 • Besvarelse af spørgeskemaer fra tredjelande (Japan (2), Sydkorea, Thailand, Rusland).
 • Halal, forberedelse og deltagelse ved halal audit fra Ministeriet for religiøse anliggender, Qatar
 • Nye og opdatering af eksisterende certifikater vedr. eksport til tredjelande

Desuden forberedelse, deltagelse, afrapportering og opfølgning i forbindelse med 4 inspektioner på oksekødsområdet:

 • Petfood, Kina, januar
 • Egypten, september
 • Rusland, december
 • FVO, hygiejne, december

Gennem arbejdet i UECBVs veterinærfaglige arbejdsgruppe er der leveret fagligt input til:

 • Regler for SRM
 • Modernisering af kødkontrollen
 • Fødevarekædeoplysninger
 • Hygiejnepakkens krav til transport af slagtekroppe
 • VTEC og håndtering heraf i sektoren
 • Gødningsforurening
 • Hygiejnepakkens krav til transport af klove til forarbejdningsanlæg
 • Revision af kontrolforordningen
 • Nye sygdomme, som ved manglende viden og omhu udgør en potentiel risiko for forbrugerne

Yderligere kan nævnes:

 • Nye nationale og internationale forhold for transport af kalluner til forarbejdning
 • Gennemført projekt vedrørende vidensopsamling i relation til GU til brug for det videre arbejde med modernisering af kødkontrol
 • Involveret i arbejdet med Salmonella Dublin bekæmpelse samt bekendtgørelse herom
 • Deltaget med en koordinerende rolle i forhold til sektoren ifm mund- og klovsyge beredskabsøvelse (endags øvelse)

Afholdelse af temadage:

 • Listeria briefing
 • Nanoteknologi i fødevaresektoren
 • Fodertemadag, herunder biprodukter

4.225 t.Kr

Styrket afsætning af okse- og kalvekød i Danmark

Projektet har til formål at øge afsætningen af såvel konventionelt som økologisk okse- og kalvekød igennem kommunikation med BtB målgruppen, faglige markedsaktører og forbrugere

Projektet er delt op i tre pakker, som sideløbende arbejder med at kommunikere til de tre målgrupper:

 1. Faglige markedsaktører
 2. BtB segmentet – detailhandel og foodservice
 3. Forbrugerne

1)       Faglige markedsaktører

Dialog med ernæringsprofessionelle, sundhedsfremmepersonale, myndigheder, undervisere, forskere mv. om okse- og kalvekøds ernæringsmæssige og kulinariske kvaliteter og muligheder.

2)       BtB segmentet

Kommunikation til BtB segmentet vedr. dyrevelfærd, økologi, fødevaresikkerhed, spise- og råvarekvalitet, bæredygtighed, sporbarhed, sundhed, ernæring, tilberedning, nye rends mv. Alt er udover på møder og events også kommunikeret på goderåvarer.dk

3)       Forbrugerne

Gennem web-siden www.voresmad.dk, kommunikeres ny viden om kød, ernæring og tilberedning. Siden har i dag mere end 75.000 besøgende hver måned og tilknyttet nyhedsmail, der sendes til mere end 17.000 brugere. Websiden bruges desuden som platform til at sprede budskaber til livsstilsmedier, dagspresse og tv-stationer.

2.350 t.Kr.

Markedsinformation og statistik

Projektets formål er at sikre optimal og relevant orientering om markeds- og prisforhold til oksekødsektoren – blandt andet i form af faste nyhedsbreve og løbende opdateringer på Landbrug & Fødevarers hjemmeside, samt at analysere udviklingen i oksekødmarkedet på kort og langt sigt.

Endvidere har projektet til formål at analysere forbrugstendenser på hjemmemarkedet og nærmarkeder og levere ugentlige prisoplysninger til Danmarks Statistik og EU-Kommissionen

 

Statistik, formidling og vidensdeling:

Priser og produktionsdata for oksekød - Markedsnyt udgives ugentligt og lægges på LFs hjemmeside og kan findes via følgende link: http://www.lf.dk/Aktuelt/Publikationer/Markedsnyt_for_oksekoed/2014.aspx

Kvartalsstatistik oksekød (udsendes en gang i kvartalet) og kan findes på LF hjemmeside via følgende link: http://lf.dk/tal-og-analyser/aktuelle-statistikker/oksekoed/kvartalsstatistik-oksekoed 

Statistik 2013 okse- og kalvekød. Årlig statistik på dansk og engelsk. Den kan findes på LFs hjemmeside via følgende link: http://lf.dk/tal-og-analyser/aarstatistikker/statistik-okse--og-kalvekoed/tidligere-statistikker

Den Årlige statistik kommer desuden i en trykt udgave

Orientering oksekød omhandlende ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015 – 2020 mv. Den kan findes på LFs hjemmeside via følgende link: http://lf.dk/aktuelt/publikationer/orientering-oksekod

Der vises på LFs hjemmeside, ugentlige priser og slagtninger, månedlige opgørelser over levende eksport af kvæg og handel med kød samt kvartalsopgørelser over kvægbestanden. Disse oplysninger kan findes via følgende link til LFs hjemmeside: http://www.lf.dk/lf/Tal%20og%20Analyser/Aktuelle%20statistikker/Oksekoed

Ugentlige indberettede priser til EU-Kommissionen og konstaterede afregningspriser kan findes på LFs hjemmeside via følgende link: http://lf.dk/tal-og-analyser/noteringer/notering-kvaeg/2014 :

Tidligere priser for slagtekvæg kan findes på LFs hjemmeside via følgende link: http://www.lf.dk/lf/Tal%20og%20Analyser/Noteringer/Historisk%20notering%20kvaeg

Desuden løbende formidling bl.a. via artikler i Landboinfo og via Landbrugsavisen gennem 6 artikler årligt om oksekød i sektionen Tendens og Marked.

1.775 t.Kr

International afsætning af oksekød

Projektets formål er at styrke og fastholde oksekødssektorens markedsposition på en række internationale markeder via afsætningsfremmende aktiviteter samt med fokusering på konkurrencebilledet på de internationale markeder.

Udbyttet af projektet er dels styrkelse og forbedring af oksekødsektorens internationale markedsposition via afsætningsfremmende aktiviteter, hvilket dækker over koordinerende arbejde med eksport- og import-fremmeaktiviteter samt international handel dels sikring af markedsudviklingen og løbende indhentning af informationer om vanskelige markeder.

Der er i årets løb således opnået ny markedsadgang i Philippinerne og Chile samt forbedret adgang til markederne i Algeriet og Egypten.  Der er endvidere igangsat arbejde med henblik på kommende åbning af markederne i Golf-staterne, Japan, Moldova, Sydkorea og Ukraine

1.450 t.Kr

Overvågning via slagtedata

Projektets hovedformål er at bidrage til sygdomsforebyggelse via indsamling og optimeret videreformidling af kvalitetssikrede slagtedata for alle kreaturslagtninger i Danmark til de danske fødevaremyndigheder.

Projektet sikrer indsamling og videreformidling af kvalitetssikrede slagtedata for kreaturslagtninger i Danmark.

 • Data anvendes i arbejdet med modernisering af kødkontrollen på slagtestederne
 • Der arbejdes på at øge nytteværdien af data, og dette sker i samspil med brugerne.

Data offentliggøres/anvendes i Kvægdatabasen, der er linket til den offentlige CHR database. Data anvendes til avlsmæssige, produktionsrelaterede og økonomiske opgørelser.

Fødevarestyrelsen får ligeledes adgang til data.

NaturErhvervsstyrelsen modtager data vedr. præmieberettigede dyr.

Afregningspriser for kvæg indberettes til Danmarks Statistik og EU.

885 t.Kr.

Vurdering af kalve- og oksekøds samlede miljøbelastning

KAF har i 2013 og 2014 støttet afdækning og analyse af oksekødets bæredygtighed – med fokus på miljø- og klimabelastning i dansk oksekødsproduktion. Bæredygtighed har fortsat stor bevågenhed i offentligheden og der vil derfor også i 2015 være behov for at kommunikere om og følge op på projektets resultater.

Resultater af projektet er en gennemført Livscyklusanalyse (LCA) for okse- og kalvekøds samlede miljøbelastning. Perspektivering af de forskellige parametre samt løbende dialog med branchen og andre interessenter om resultaterne.

Den eksterne kommunikation om projektet er rykket til gennemførsel i 2015.

Der er gennemført workshop med branchen den 23. oktober 2014, Århus og med meningsdannere og politikere den 21. november 2014 under overskriften "Temadag om landbrug, klima og vækst" hvor resultaterne og perspektiveringen af disse blev præsenteret. Workshoppen blev afholdt af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet, Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer i samarbejde.

Endvidere har branchen indgået i Århus Universitets ansøgning til ERA-Net SUSFOOD puljen ift. At indgå i et internationalt forskningssamarbejde. Projektet gik desværre ikke i gennem.

700 t.Kr.

Strategisk indsats – uddannelse, forskning og innovation

Projektets formål er at øge samspillet imellem videninstitutioner og erhverv på kvægslagteriområdet og relaterede brancher for at bidrage til fornyet acceleration af forskning, innovation og uddannelse. Projektets langsigtede effekt forventes at være en styrket konkurrenceevne i branchen samt et øget kvalificeret rekrutteringsgrundlag til kødbranchens virksomheder. Projektet er generisk for de 3 kødbrancher (fjerkræ-, svin- og oksekød), og der arbejdes for større synergi imellem forskning og videregående uddannelse i forhold til de 3 brancher.

På nuværende tidspunkt har projektet resulteret i vidensopbygning hos L&F om branchens forskningsfaglige behov og udviklingsmæssige udfordringer, hvilket muliggør match-making og netværksdannelse med forskere, studerende og andre virksomheder. Dette har allerede ført et øget samspil mellem virksomheder og universiteter med sig. Desuden er der afholdt en række kødfaglige arrangementer, som bringer FO&U ansvarlige fra industrien sammen med forskere og udviklingsfolk fra universiteter og GTS institutioner, samt en række arrangementer for studerende, som skal henlede opmærksomheden på kødindustrien som et spændende fagområde.  Arrangementer annonceres løbende gennem de studerendes faglige foreninger samt LF business nyhedsbrevet, branchernes faglige magasiner og via forsknings- og innovationsplatformene InSPIRe Food og Danish Food Cluster.    

50 t.Kr.

 

Projekter bevilliget til gennemførsel i 2013

Titel/Formål

Formål

Beløb

International afsætning af oksekød

Projektets formål er at styrke og forbedre oksekødssektorens markedsposition på en række internationale markeder. De internationale markeder er præget af hård konkurrence, og der er behov for et løbende og opdateret markedsoverblik for at fastholde og udvide markedspositionen

1.450 t.Kr

Markedsinformation og statistik

Projektets formål er

 • at sikre optimal og relevant orientering om markeds- og prisforhold til oksekødsektoren – blandt andet i form af faste nyhedsbreve og årligt statistikhæfte,
 • at analysere udviklingen i oksekødmarkedet på kort og langt sigt,
 • at analysere forbrugsudviklingen på hjemmemarkedet
 • at levere ugentlige prisoplysninger til Danmarks Statistik og EU-Kommissionen

1.913 t.Kr.

VoresMad.dk

VoresMad.dk er et fælles projekt, der binder alle fødevareproducenter sammen på tværs af brancher og produktionsformer. Hjemmesiden er den største LF-side og sikrer at den samlede branche har en platform for information til og dialog med forbrugerne.

298 t.Kr

Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

Projektet giver oksekødsektoren adgang til et effektivt beredskab inden for veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger. Projektets indhold spiller derfor allerede i dag en afgørende rolle for driften i oksekødssektoren og er centralt for branchens afsætningsmuligheder. Aktiviteterne i projektet bidrager således til at fastholde og udvikle oksekødssektorens eksportmuligheder og velrenommerede omdømme på eksportmarkederne.

4.176 t.Kr

Vurdering af kalve- og oksekøds samlede miljøbelastning

Formålet med projektet er at afdække miljøbelastningen af oksekød fordelt på produktkategorier samt at få en bedre indsigt i hele produktkædens miljøbelastning, eksempelvis ressourceforbrug som vand og energi, emissioner til luft og vand, arealanvendelse mv. Miljøbelastningen skal baseres på en livscyklusvurdering, hvor hele kæden tænkes ind og hvor flere afgørende miljøparametre medtages. Et øget vidensniveau på dette område vil samtidig hjælpe branchen til at fastholde og udbygge den danske styrkeposition på miljø – og klimafeltet.

700 t.Kr.

Oksekød - ernæringsmæssigt og kulinarisk

Formålet med projektet er gennem rådgivning, uddannelse, forskning og forsøg at forbedre oksekødets image på både det sundheds-, ernæringsmæssige og kulinariske plan. Følgevirkningen er en større interesse for og øget efterspørgsel efter oksekød, som igen styrker den generelle opbakning til oksekødsproduktionen.

931 t.Kr.

Overvågning via slagtedata

Projektets hovedformål er at bidrage til sygdomsforebyggelse. Det foregår ved at indsamle og videreformidle kvalitetssikrede slagtedata for alle kreaturslagtninger i Danmark til de danske fødevaremyndigheder. Der arbejdes løbende på at optimere systemet – herunder udvikling mod øget brug af digital formidling af data. 

940 t.kr.

Projekter bevilliget til gennemførsel i 2012

 

Titel/Formål

Formål

Beløb

Afsætning på hjemmemarkedet

Projektet bygger videre på en indsats for afsætningsfremme for kalve-, ungkvæg- og oksekød på hjemmemarkedet, der i flere år har medvirket til at fastholde og udvide afsætningen af oksekød i Danmark. Gennem aktiviteterne informeres relevante markedsaktører samt øvrige interessenter om relevante faglige kvalitetsparameter og herigennem styrkes produkternes image.

1.078 t.Kr

Mad, måltider og ernæring

Projektet har til formål at fastslå okse- og kalvekødets ernæringsmæssige kvaliteter og naturlige plads i en sund og varieret kost på et sagligt, dokumenteret grundlag. Projektet sigter ligeledes mod at inspirere til øget brug af okse- og kalvekød ved at give viden om den kulinarisk bedst mulige tilberedning af kødet og retter heraf, samt en proaktiv deltagelse i debatten om kød med fokus på ernæring, gastronomi og korrekt tilberedning.

1.100 t.Kr.

Videnformidling om oksekød - forbrugere på farten

Gennem et organiseret samarbejde via etablerede, eksterne medier – både online og på tryk, der har tyngde i markedet og etablerede målgrupper - skal oksekød bruges som spydspids for at kommunikere livskvalitet, sundhed og fødevarer til forbrugerne.

579 t.Kr

International afsætning af oksekød

De løbende projektaktiviteter består i at styrke og forbedre oksekødsektorens internationale markedsposition via afsætningsfremmende aktiviteter, som dels består af analyser og informationsindsamling til brug for sektorens aktører og dels består i at skaffe og give information om danske produktions- og veterinærforhold til 3.landes myndigheder og markedsaktører.

1.335 t.Kr

Markedsinformation og statistik

Projektets formål er at sikre optimal orientering – blandt andet i form af nyhedsbreve og årligt statistikhæfte - og servicering af den danske oksekødsektor, som medvirker til at skabe markedsindsigt med henblik på at understøtte markedsføringsaktiviteter, afsætningsfremme og salg af oksekød.

1.886 t.Kr.

Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

Formålet med projektet er at sikre, at branchen har:

 • en opdateret viden om krav til eksport, egenkontrol, dyrevelfærd, slagteproces og hygiejne
 • en opdateret viden om forekomsten af fødevarerisici.
 • et velfungerende beredskab, såfremt der måtte opstå fødevaresikkerhedsmæssige eller dyresundhedsmæssige problemstillinger. 

3.264 t.Kr.

Overvågning via slagtedata

Projektets formål er at sikre, indsamle og videreformidle kvalitetssikret slagtedata for alle kreaturslagtninger i Danmark samt sikre et optimeret system.

940 t.kr.

 Projekter bevilliget til gennemførsel i 2011

Titel/Formål

Formål

Beløb

Afsætning på hjemmemarkedet

2.834 t.Kr

Måltider og ernæring


1.471 t.Kr.

Oksekødssektorens konkurrenceevne

434 t.Kr

International afsætning af oksekød


1.438 t.Kr

Statistik, markedsinformation


1.638 t.Kr.

Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

3.890 t.Kr.

Overvågning via slagtedata

1.113 t.kr.